25 maja 2020
Duchowa adopcja dziecka poczętego - Pytania i odpowiedzi PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Tadeusz   
Spis treści
Duchowa adopcja dziecka poczętego
Modlitwa codzienna
Formuła przyrzeczenia
Pytania i odpowiedzi
Wszystkie strony

Najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi.

1. Co to jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w tonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy mo­żna dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakra­mentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki...). Należy po­dejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

4. Jak powstała Duchowa Adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowie­dzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ra­nią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesio­na do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprze­strzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia we­wnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala mat­kom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc po­kój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczegól­ności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z ego­izmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodziciel­stwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytyw­nego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkry­wać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Mo­że się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i mi­łości w rodzinie.

6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?
Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.

10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzecze­nia.

13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adop­cję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je do­trzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczo­ne dni.

14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w czasie nabożeństwa transmitowanego przez radio?
Tak.

16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada podać zainte­resowanym minimum informacji na ten temat.

18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej pod krzy­żem lub obrazem Matki Bożej) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziec­ka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

19. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest najlepszy?
Duchową adopcję można podjąć w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończe­nie dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię Bo­żego Narodzenia.

20. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?
? pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją,
? uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowa­dzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele,
? skontaktować się z ośrodkiem Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń. 
Liturgia

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30
Dni powszednie:
7.00; 18.00
NABOŻEŃSTWA MAJOWE:
dni powszednie:
17.30
niedziela:
17.00
MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
wtorek,
2 czerwca,
godz. 18.00

Liturgia Słowa na dziś