17 czerwca 2019
II Niedziela Adwentu Rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 
 

Niedziela II Adwent Rok B – Mk 1,1-8 – 07.12.2014

Zgodnie z opinią zdecydowanej większości egzegetów Ewangelia Markowa jest pierwszą spisaną w języku greckim i stanowi punkt odniesienia dla Ewangelii wg św. Mateusza i wg św. Łukasza. Tradycja łączy pracę św. Marka z katechezami św. Piotra i z Wiecznym Miastem. Najważniejszym ogniwem jest przede wszystkim sam tekst biblijny. To on jest nośnikiem prawd istotnych dla wieczności życia ludzkiego. To on daje podstawy i pewność wiary chrześcijańskiej. To on niezmiennie jest strażnikiem drogi do życia wiecznego.

Św. Marek rozpoczyna swoje dzieło od zdania „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym”. Użycie wyrazu „początek” (gr. archē) pokazuje, że mamy do czynienia z zupełną nowością w historii ludzkości. Rzeczownik archē w różnych formach pojawia się cztery razy w Dziele św. Marka w Mk 1,1; 10,6; 13,8.19. W każdym punkcie odnosi się do wydarzenia o wyjątkowym znaczeniu w dziejach ludzkości. W Mk 10,6 i 13,19 Jezus używa słowa w odniesieniu do początku stworzenia człowieka. W Mk 13,8 Zbawiciel posługuje się terminem w odniesieniu do początku boleści czasów ostatecznych. Również zatem użycie w Mk 1,1 nie jest zwyczajnym oznaczeniem czasu, ale odniesieniem o głębokim historio zbawczym znaczeniu.

Posługując się terminem archē w Mk 1,1 autor natchniony odwołuje się do pierwszego zdania całego Pisma Świętego, które rozpoczyna się od wyrażenia „na początku” (hebrajskie bereszit)! W ten sposób autor natchniony ujawnia samoświadomość doniosłości dzieła, które pisze. Ewangelista jest świadomym swego posłannictwa pisarzem, który pragnie jak najlepiej wywiązać się z powierzonej sobie i natchnionej przez Ducha Świętego misji. Jest nie tylko świadom ważności księgi, ale przede wszystkim jest świadomy dzieła, jakiego dokonał Ten, którego życie i działalność pragnie przedstawić. Pojawienie się terminu archē unaocznia, że wg św. Marka prezentacja działalności Jezusa Chrystusa jest ścisłym nawiązaniem do aktu stwórczego Boga Ojca! Zbawcze dzieło Syna Bożego jest kolejną odsłoną Bożego planu rozpoczętego w Bożym akcie stworzenia. Ponadto autor natchniony przy pomocy analizowanego terminu uświadamia, że mamy do czynienia z początkiem całego Nowego Testamentu. Życie i działalność Jezusa Chrystusa zapoczątkowały w sensie historio zbawczym nastanie nowych czasów dla ludzkości. Podobnie, jak poprzez swój akt stwórczy Bóg Ojciec zapoczątkował historię całego wszechświata i rodzaju ludzkiego, podobnie Syn Boży poprzez swój pobyt na ziemi i dokonane dzieło zapoczątkowuje dla rodzaju ludzkiego nową fazę jego dziejów. Tę teologicznie pogłębioną prezentację życia i działalności Jezusa Chrystusa dla dobra całej ludzkości św. Marek nazywa terminem „Ewangelia”.

Następujące po słowie „początek” określenie tou euaggeliou („Ewangelii”) jest jakością, która nigdy wcześniej nie pojawiła się w księgach biblijnych. Odnajdujemy różne formy tego Rzeczownika osiem razy w Dziele św. Marka w Mk 1,1.14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9; 16,5. Pytanie o genezę terminu jest głęboko uzasadnione. Jakkolwiek pojawia się ono najpierw dwa razy w warstwie narracyjnej (Mk 1,1.14), to jednak jedyną Osobą, który się nim posługuje jest Jezus Chrystus. Począwszy od Mk 1,15 tylko Zbawiciel posługuje się Terminem. W każdym z ośmiu miejsc przed Rzeczownikiem obecny jest rodzajnik określony to skorelowany w odpowiednim przypadku ze Słowem. Zawsze zatem mamy do czynienia z „Tą Ewangelią”. Nie jest łatwo zdefiniować wyraz „Ewangelia”. Można by powiedzieć, że jest to traktat historyczno – teologiczny oparty o ziemską działalność Jezusa z Nazaretu i zawierający wszelkie potrzebne prawdy do wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Czytając i rozważając Dzieło św. Marka miejmy w pamięci tę definicję. Rozmyślania i badania doprowadziły mnie do pewności, że Ewangelia wg św. Marka jest Dziełem wyjątkowym. Skrywa dwa lub więcej poziomów znaczeniowych. Pierwszym z nich jest historyczna prezentacja wybranych momentów z życia Jezusa z Nazaretu. Nie wolno jednak się na tym zatrzymać. Historyczne wydarzenie jest zaledwie uwerturą bogactwa, które kryje się pod jego powierzchnią. Trzeba tylko wypłynąć na głębię! Vivat EvangeliumVivat sancte Marce!

Dzięki Ewangelii Jezusa Chrystusa żyjemy w zupełnie innych czasach niż ludzie sprzed przyjścia Syna Bożego na ziemię. Zmiany i możliwości, jakie przyniósł ze sobą oczekiwany Mesjasz i Jego Ewangelia są ogromne. Przyzwyczailiśmy się, że mamy je wszystkie na wyciągnięcie ręki i często brak nam świeżości wiary. Korzystamy z sakramentów, z Pisma Świętego, ale jakoś tak bez autentycznego entuzjazmu. Zabija nas przyzwyczajenie, rutyna w sprawach Bożych. Tymczasem wymagane jest permanentne odświeżanie we własnym sercu radości związanej z nieustannym odkrywaniem na nowo darów zostawionych przez Jezusa w Jego Kościele. Nuże zatem! Adwent to czas radosnego oczekiwania, a nie gnuśnego i biernego wyczekiwania na gwiazdkę z nieba. Radosnego dawcę miłuje Bóg!

 

 
foto017.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości