Październik - miesiąc modlitwy różańcowej

Październik wzywa nas do wspólnego odmawiania różańca w kościele. Nabożeństwa różańcowe jak zwykle rozpoczniemy 1 października , ale w tym roku w tym dniu przypada niedziela, w związku z tym będzie on połączony z procesją eucharystyczną wokół kościoła do pięciu ołtarzy, które tradycyjnie przygotowują członkowie poszczególnych Róż Różańcowych. Wspólna modlitwa rozpocznie się o godz. 15.00, serdecznie na nią zapraszamy w to niedzielne popołudnie (nie będzie w tym dniu nabożeństwa o godz. 17.00) i przez cały miesiąc.
W pozostałe niedziele miesiąca różaniec odmawiać będziemy o godz. 17.00 a w dni powszednie o 17.30. Zachęcamy szczególnie do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami. W Święto Matki Bożej Różańcowej w czasie wieczornej Mszy świętej, 7 października, w sobotę, zostaną im poświęcone różańce jako pierwszy znak na drodze przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
W tym roku w czasie nabożeństw różańcowych będziemy się modlić o pokój, a dzieci będą otrzymywać obrazki z tajemnicami różańca i wizerunkami osób, które Matka Boża szczególnie prosiła o modlitwę różańcową.
Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa - napisał św. Jan Paweł II w Liście o Różańcu Świętym Rosarium Virginis Mariae. Nazwał tę modlitwę streszczeniem Ewangelii. Rozważając poszczególne z 20 tajemnic w skrócie rozważamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. W poniedziałki i soboty tradycyjnie odmawiamy tajemnice radosne, we czwartki tajemnice światła, we wtorki i piątki tajemnice bolesne a w środy i niedziele tajemnice chwalebne.
Różaniec jest modlitwą prostą a jednocześnie głęboką. Gdy nie możemy być w kościele na tym nabożeństwie, nic nie stoi na przeszkodzie, by odmówić go w rodzinie, z sąsiedem czy indywidualnie. Bł. kard. Stefan Wyszyński tak mówił o różańcu: Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce. Wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w duchu pokuty i wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń.
Nie pozwólmy, by październik minął bez umocnienia nas w modlitwie różańcowej.


Dzień Papieski

XXIII Dzień Papieski przypada w niedzielę 15 października i będziemy go przeżywać pod hasłem: "Jan Paweł II. Cywilizacja życia". Św. Jan Paweł II, którego 45 rocznica wyboru na papieża świętujemy w tym roku, przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a "kulturą śmierci". Przypominał, w encyklice "Ewangelium vitae" że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. Od tych pierwszych słów pochodzi sam tytuł encykliki, którą warto przeczytać w związku z tematem Dnia Papieskiego. Jak co roku w tym dniu po Mszach świetych w naszym kościele będzie przeprowadzana zbiórka pieniężna na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin objętych pomocą Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
W następną niedzielę, 22 pażdziernika, będziemy natomiast obchodzić Uroczystość św. Jana Pawła II. Szczególnie będziemy ją przeżywać w czasie Mszy świętej o godz. 11.00 wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie-Kościelcu, która świętuje dzień swojego patrona, papieża Jana Pawła II.
Przy naszym kościele znajduje się kamień z krzyżem papieskim upamiętniający wizyty kard. Karola Wojtyły w naszej parafii. Ostatnia miała miejsce kilkanaście dni przed konklawe, w czasie którego został wybrany na papieża. Nasz kościół znajduje się także na Żółtym Szlaku Pieszym Dolinek Jurajskich, który nosi imię Jana Pawła II. Wiedzie on z Chrzanowa do zamku w Pieskowej Skale. W czasie pobytu w Żarkach Karol Wojtyła przeszedł trasę, będącą częścią tego szlaku, z Zagórza do zamku Lipowiec. W Zagórzu na żółtym szlaku spotkamy także kapliczki przypominające pobyt kard. Wojtyły w tych miejscach. Warto wyruszyć śladami św. Jana Pawła II, które zostawił tuż obok nas i również w ten sposób uczcić rocznicę wyboru na Tron Piotrowy i wspomnienie liturgiczne.


Prośba o modlitwę w intencjach Kościoła i Ojczyzny

Drodzy Archidiecezjanie!
Dzisiejszą niedzielą (1.10) zaczyna się październik, który w Kościele katolickim jest tradycyjnie związany z odmawianą w naszych domach i parafiach modlitwą różańcową. W tym roku miesiąc ten będzie naznaczony bardzo ważnymi wydarzeniami dotyczącymi zarówno życia Kościoła, jak i naszej Ojczyzny.
Najpierw w najbliższą środę 4 bm. rozpoczną się w Rzymie obrady pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Druga sesja tego Synodu będzie miała miejsce w październiku przyszlego roku. Ten dwuetapowy sposób urzeczywistniania się Synodu pozwoli, zdaniem Ojca Świętego Franciszka, „mieć do dyspozycji więcej czasu na rozeznanie”. W konsekwencji będzie on sprzyjać lepszemu „zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła, aby pomóc wszystkim przeżywać go w pielgrzymowaniu braci i sióstr, którzy świadczą o radości Ewangelii”.
Natomiast w niedzielę 15 października br. w naszej Ojczyźnie będą miały miejsce wybory parlamentarne, które zadecydują o naszym dalszym życiu narodowym i społecznym. Czterdzieści lat temu, 18 czerwca 1983 roku, św. Jan Paweł II Wielki podczas Apelu Jasnogórskiego mówił: „Czuwam — to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. (...) Powiem tylko, że to, co kosztuje, wlaśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. (...) Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości”.
Na czym konkretnie polega dzisiaj nasza odpowiedzialność za Polskę, określiła niedawno Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, która w dniu 21 września br. opublikowała dokument pt. „Vademecum wyborcze katolika”. Jest w nim najpierw mowa o tym, że „udzial w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika” i że w podejmowanych decyzjach winien on kierować się zasadami dobra wspólnego. Sprzeciwiając się zatem budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”, nie może on, w konsekwencji, iść na jakiekolwiek kompromisy w takich sprawach, jak: troska o budowany na obiektywnej prawdzie pokój wewnętrzny i zewnętrzny, obrona wolności sumienia i wolności religijnej, obrona życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, opowiadanie się za rodziną opartą na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, zagwarantowanie prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci, sprzeciw wobec „ekonomii, która zabija”.
Mając na uwadze te wielkie wyzwania, a równocześnie zadania, jakie w najbliższym czasie stają przed nami, bardzo Was wszystkich proszę, Drodzy Siostry i Bracia, o żarliwą, codzienną modlitwę różańcową ofiarowana w intencjach Kościoła i Ojczyzny. Niech w ten sposób objawi się zarówno nasza miłość do Kościoła, który jest naszą Matką, jak i postawa czuwania w odniesieniu do tego wielkiego dobra, któremu na imię Polska.
Z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski


Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej

Sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii stanowią podstawę w rozwijaniu wiary katolickiej otrzymanej na chrzcie świętym. Zapraszamy rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci przystąpiły do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej w naszej parafii na Mszę świętą: we wtorek, 26 września, o godz. 18.00. Po Mszy świętej w kościele będzie miało miejsce spotkanie formacyjno-organizacyjne związane z przygotowaniem do Uroczystości Pierwszej Komunii świętej.
Miejscem przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej jest parafia zamieszkania. Gdy rodzice życzą sobie, aby ich dziecko przygotowywało się do tych sakramentów w innej parafii, powinni przedłożyć pisemną zgodę ze swojej parafii. Wszyscy natomiast składają kartę informacyjną z danymi dziecka, którą otrzymują na pierwszym spotkaniu. Od rodziców dzieci ochrczonych poza naszą parafią wymagana jest oryginalna metryka chrztu z parafii, w której dziecko przyjęło ten sakrament (dotyczy to także dzieci ochrzczonych za granicą).
Rodzice są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za rozwój wiary dziecka (co przyrzekali w czasie chrztu), a zatem także za przygotowanie do przyjęcia następnych sakramentów. Dziecko może uczestniczyć w katechezie w szkole poza terenem parafii, w której przystąpi do Pierwszej Komunii świętej. Dzieci wraz z rodzicami w ramach przygotowań uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej, w nabożeńśtwach okresowych (różaniec, roraty, drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe) oraz w comięsięcznych celebracjach związanych z poświęceniem np. różańców, medalików, modlitewników.
W naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii świętej odbywa się w 3 niedzielę maja, pierwsza spowiedź w sobotę poprzedzającą ten dzień.


Przygotowanie do bierzmowania

Bierzmowanie należy do trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, obok chrztu i Eucharystii, w których otrzymujemy dary duchowe potrzebne do życia w pełni chrześcijańskiego. Stąd przyjęcie tego sakramentu jest niezwykle ważne dla człowieka wierzącego. W nowym roku katechetycznym rozpoczynamy kolejny etap przygotowania młodzieży naszej parafii do bierzmowania. Zapraszamy uczniów klas VI i VII na Mszę świętą i pierwsze spotkanie po wakacjach: we wtorek, 19 września, o godz. 18.00. Chcemy prosić św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży, którego święto przypada dzień wcześniej o wstawiennictwo przed Bogiem w tegorocznej formacji.
Przygotowanie do przyjęcia sakrementu bierzmowania trwa trzy lata. Rozpoczyna się w klasie VI a kończy udzieleniem sakramentu w klasie VIII. Parafią prowadzącą przygotowanie jest parafia zamieszkania kandydata. W uzasadnionych przypadkach od kandydatów z innych parafii wymagana jest pisemna zgoda na podjęcie takiego przygotowania z parafii zamieszkania. Do grona kandydatów przygotowujących się w naszej parafii włączeni są ci, którzy przedstawią kartę zgłoszenia (otrzymaną od duszpasterza), na której kandydat i jego rodzice potwierdzają pragnienie podjęcia przygotowania do bierzmowania i akceptują wymagania z nim związane. Kandydaci ochrzczeni poza naszą parafią zobowiązani są do przedstawienia odpisu aktu chrztu z właściwej parafii.
Kandydaci w ramach przygotowań uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i wybranych nabożeństwach. Co miesiąc przystępują do spowiedzi oraz regularnie uczestniczą w spotkaniach, których charakter i częstotliwość zależy od kolejnych etapów przygotowań w poszczególnych latach. Należy pamiętać również, że sakrementu bierzmowania nie może przyjąć uczeń nie uczęszczający na lekcje religii.


10 rocznica śmierci ks. Kanonika Edwarda Wielgusa

W tym roku przypada 10 rocznica śmierci wieloletniego proboszcza naszej parafii ks. Edwarda Wielgusa. Ks. Edward pozostaje we wdzięcznej pamięci wielu parafian i zewnętrznym tego wyrazem będzie kamienna tablica upamiętniająca osobę ks. Wielgusa umieszczona w kościele. Poświęcenia epitafium dokona bp Jan Zając w czasie Mszy świętej w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czwartek, 14 września o godz. 18.00 . Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich parafian. Następnego dnia, 15 września, czyli dokładnie w rocznicę śmierci ks. Edwarda, rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00, zostaną również odprawione Msze świętej o spokój jego duszy.
Ks. Edward Wielgus urodził się w Sieprawiu 3 czerwca 1937 roku. Dorastał na ziemi bł. Anieli Salawy i miał do niej szczególne nabożeństwo. Wybór drogi powołania nie był w jego rodzinie czymś wyjątkowym - dwaj bracia jego ojca byli księżmi. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Karola Wojtyły. Pracował w Bodzanowie, w Libiążu (par. Przemienienia Pańskiego) i w Chrzanowie - najpierw w parafii św. Mikołaja a następnie przez ponad 30 lat jako proboszcz w Kościelcu (w latach 1977-2007). Po przejściu na emeryturę pełnił posługę przy kościele w Pogorzycach, gdzie zamieszkał a którego był budowniczym. Ks. Edward był także inicjatorem i wspomagał budowę kościoła pw. Świętej Rodziny. Zadbał także, aby w nowym budynku szpitala w Chrzanowie i w Domu Mężczyzn Wymagających Opieki znalazły się kaplice, w których chorzy mogli korzystać z sakramentów. Wreszcie w ostatnich latach proboszczowania podjął się trudu renowacji i rozbudowy kościeleckiej świątyni. Ks. Edward był kapłanem skromnym, prostym, pracowitym i ubogim - nie przywiązywał nadmiernej wagi do warunków materialnych. Troszczył się o parafię i kościół sprawując Eucharystię i inne sakramenty, głosząc słowo Boże i będąc wiernym modlitwie Ludu Bożego - modlitwie brewiarzowej. Cieszyła go praca w ogrodzie, jako środek transportu wybierał rower i był zagorzałym kibicem sportowym. Zmarł 15 września 2013 roku i został pochowany w grobowcu proboszczów na cmentarzu w Kościelcu.


Początek roku szkolnego i katechetycznego

Wakacje dobiegają końca - przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny 2023/24. W tym roku wyjątkowo rozpocznie się on w poniedziałek 4 września. Tym bardziej wyjątkowy to będzie początek dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II. Trwa rozbudowa szkoły i prace uniemożliwiają korzystanie z budynku przy ul. Dworskiej i aż do ich zakończenia zajęcia w 'szóstce' będą odbywały się w budynku przy ul. Wojnarowskiej. Rozpoczęcie roku szkolnego dla SP6 z tego względu będzie miało miejsce w budynku MOKSiR a Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona w NIEDZIELĘ, 3 WRZEŚNIA, O GODZ. 9.30 w naszym kościele. Tak się składa, że również na tej Mszy świętej będziemy wraz z całą parafią dziękować za tegoroczne plony. Zapraszamy dzieci, rodziców i grono nauczycielskie do wspólnej modlitwy, aby następnego dnia już bez pośpiechu udać się na uroczystości szkolne.
Zanim rozpoczniemy naukę w salach lekcyjnych warto przystąpić do spowiedzi. Możliwość spowiedzi na początek roku szkolnego w naszym kościele: 1 września, w pierwszy piątek miesiąca, rano w godz. 6.30-7.00 i po południu w godz. 16.30-18.00. Zachęcamy i uczniów i rodziców do dobrego wrześniowego startu oczyszczając duszę z grzechów a jednocześnie będzie do okazja do rozpoczęcia praktyki pierwszych piątków miesiąca.


Odpust parafialny

W tym roku uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci św. Jana Chrzciciela odbędzie się w niedzielę 25 czerwca o godz. 12.30. Mszy świętej odpustowej będzie przewodniczył i wygłosi słowo Boże ks. Zdzisław Płuska SCJ, który prowadził tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystościach odpustowych: zwłaszcza dziewczynki sypiące kwiaty, dzieci pierwszokomunijne, niosących feretrony, sztandary i baldachim. Samo święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela przypada 24 czerwca (tzw. ipsa die), z racji duszpasterskich uroczystość odpustową obchodzimy również w niedzielę.
Jan Chrzciciel urodził się, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego imię pochodzi z hebrajskiego: Johhanan i znaczy "Bóg jest łaskawy".
Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Jego narodzenie było wypełnieniem obietnic mesjańskich. Ewangelia wykazuje, że żył na pustyni, podejmując pokutę i wzywając rodaków do nawrócenia. Wyrazem decyzji zmiany życia było przyjęcie udzielanego przez Jana chrztu w Jordanie. Garnęła się do niego Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu – czytamy w Ewangelii. Wśród osób, które przyjęły chrzest od Jana Chrzciciela, był Jezus Chrystus. Wówczas prorok nazwał Zbawiciela Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jan poniósł śmierć męczeńską z rozkazu króla Heroda II Antypasa, tetrarchy Galilei i Perei.
Był on pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jako jedyny wśród świętych w kalendarzu liturgicznym jest wspominany dwukrotnie: po raz pierwszy 24 czerwca, kiedy obchodzi się dzień jego narodzin i po raz drugi 29 sierpnia, kiedy przypada wspomnienie jego męczeńskiej śmierci.
Do najstarszych i najsławniejszych świątyń po wezwaniem Jana Chrzciciela należy bazylika św. Jana na Lateranie w Rzymie, będąca katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża.


Okres wakacyjny

Rok szkolny zbliża się do końca. Dziękujemy Bogu za kolejny rok edukacji i katechezy w szkole. Grono nauczycielskie i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II wraz z rodzicami Zapraszamy na Mszę świętą na zakończenie roku szkolnego w piątek, 23 czerwca, o godz. 8.00.
W związku z okresem wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia zmianie ulegną godziny odprawiania Mszy świętych w naszym kościele w dni powszednie (w niedziele - bez zmian). W poniedziałek, środę, piątek i sobotę - Msza święta tylko wieczorem o godz. 18.00, we wtorek i czwartek - Msza święta tylko rano o godz. 7.00. Wyjątkiem są pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca - w te dni Msze święte zarówna rano jak i wieczorem o 7.00 i 18.00. W pierwsze piątki miesiąca spowiedź tak jak w ciągu roku: 6.30-7.00 oraz 16.30-18.00
Zmianie ulegają także godziny pracy kancelarii parafialnej:
Poniedziałek: 19:00-20:00
Środa: 16:00-17:00
Sobota: 8:00-9:00
Wtorek, czwartek, piatek: nieczynne.
Okres wakacji to czas wyjazdów i turystyki. Niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy w Kościele możemy czuć się jak u siebie: może będą inne zwyczaje i szczegóły w liturgii, inny język w przypadku wyjazdów zagranicznych, ale modlitwy, czytania mszalne, święta będą te same w każdym miejscu. Nie rezygnujmy z udziału w niedzielnej Mszy świętej, a może właśnie czas wakacji będzie okazją, by uczestniczyć w Eucharystii częściej w dni powszednie. Nowe miejsca, inne parafie i kościoły mogą sprawić, że nasza relacja z Jezusem także ulegnie odświeżeniu i przrekonamy się, że wakacje z Bogiem to nie jest puste hasło.


Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Jezusa odbywają się codziennie: w niedziele o godz. 17.00 a w dni powszednie o godz. 17.40.
W czerwcu, w piątek po zakończenie Oktawy Bożego Ciała, przeżywamy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w tym roku 16 czerwca).
Natomiast w pierwszym dniu czerwca przypada popularny na całym świecie Międzynarodowy Dzień Dziecka. Będąc dziećmi konkretnych rodziców, jesteśmy dziećmi samego Pana Boga, który w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, umiłował nas do końca, przez Jego mękę na krzyżu i zmartwychwstanie.
Przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania - słowa św. Jana Pawła II niech zachęcają nas do odmiawiania Litanii do Serca Jezusowego i praktykowania innych nabożeństw związanych z jego kultem, zwłaszcza nabożeństwa Pierwszych Piątków Miesiąca.
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Główną zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej francuskiej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque(1647-1690), która żyła w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. Tamże otrzymała łaskę objawień Pana Jezusa, w których odsłaniał przed nią tejemnice nabożeństwa do Jego Serca. To nabożeństwo – zapisała św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jednym ratunkiem w ostatnich czasach.
Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych.
Samo nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. W czasie dziękczynienia po przyjęciu Komunii świętej pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Była to myśl bardzo trafna i została dość szybko oficjalnie zatwierdzona: Papież Pius IX ogłosził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873.
Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłości ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.


Boże Ciało

Zbliża się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. W tym roku przypada 8 czerwca. Tradycyjnie po Mszy świętej o godz. 9.30 wyruszymy z procesją na ulice naszej parafii. W tym roku trasa procesji będzie przbiegała ul. Główną, Chwastowskiego, Armii Krajowej i Kościelną.
Prosimy o przygotowanie ołtarzy:
I ołtarz przy kaplicy na ul. Głównej – parafianie z os. Wrzosowego,
II ołtarz przy krzyżu na ul. Głównej – parafianie z ul. Głównej, Krótkiej i Przegon,
III ołtarz na ul. Chwastowskiego przy domu p. Majcher – parafianie z ul. Chwastowskiego i ul. Cmentarnej,
IV ołtarz przy krzyżu obok bloków – parafianie z ul. Szafera.
Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Należy do najważniejszych świąt Kościoła katolickiego. Dlatego przez wieki obchodzono także oktawę tej uroczystości. Obecnie istnieje ona zwyczajowo i polega na codziennej praktyce procesji eucharystycznej przez osiem dni, aż do Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej, powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie ("Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą świętą", 1987). Zapraszamy więc wszystkich, a zwłaszcza dzieci pierwszokominijne wraz z rodzinami, do udziału w procesji Bożego Ciała i oktawy tej uroczystości (o godz. 17.40, w niedzielę o 17.00).